Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Zápis do 1. ročníku

Zápis pro školní rok 2018/2019

K zápisu se dostavilo celkem 7 žáků. O odklad školní docházky požádali rodiče 0 žáků. Dva žáci se po zápisu odhlásili. Přijato bylo celkem 5 žáků. Podrobné informace získají rodiče budoucích prvňáčku na červnové schůzce. 

 

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

od školního roku 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 v Základní škole Lhota pod Libčany od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

UCHAZEČ

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ

001/2018-2019

přijato

002/2018-2019

přijato

003/2018-2019

přijato

004/2018-2019

přijato

005/2018-2019

přijato

 

 Poučení:

 Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové ke Krajskému úřadu v Hradci Králové

 

                                                                                                                                         Mgr. Romana Jeřábková,

                                                                                                                                                ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí: 23.4. 2018

Odebrání seznamu dne:

 

                      Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku 2017/2018 v Základní škole a Mateřské škole, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové

 

Obec Lhota pod Libčany vyhlašuje zápis do 1. ročníku

v Základní škole ve Lhotě pod Libčany:

 

Zápis do 1. ročníku se koná ve čtvrtek 12. 4. 2018 od 16.00 do 18.00 hodin.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené do 31.8.2012.

Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky.

O odklad o jeden školní rok musí požádat zákonný zástupce dítěte v období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

K zápisu se opětovně dostaví zákonný zástupce se svým dítětem, kterému byl při minulém zápisu povolen odklad povinné školní docházky.

 

U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče přinesou vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky s výše uvedenými dvěma přílohami.

Při zápisu obdrží zákonný zástupce uchazeče (dítěte) registrační číslo, pod kterým bude uchazeč uveden v seznamu přijatých dětí. Seznam bude vytvořen na základě vyhodnocení souboru kritérií stanovených ředitelkou školy pro přijímání žáků na ZŠ Lhota pod Libčany a zveřejněn na nástěnce u vchodových dveřích do hlavní budovy školy i na webových stránkách školy www.zslhotapodlibcany.cz ve středu 18. dubna 2018.

 

Pozor! Děti, které mají z roku 2017 odklad školní docházky na naší škole, budou do naší školy přijaty také na základě souboru níže uvedených kritérií.

 

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí žáka na základě ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí kapacitu maximálního počtu žáků základní školy nebo kapacitu třídy (dle hygienických norem).

 

Pro školní rok 2018/2019 bude přijato maximálně 25 žáků.


Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019


1) Do 1. ročníku Základní školy Lhota pod Libčany jsou přednostně přijímáni žáci, jejichž zákonný zástupce má trvalé bydliště ve spádové oblasti (viz občanský průkaz), kterou tvoří obce: Lhota pod Libčany a Hubenice.

      4 body

 

2) Žáci ze spádové i nespádové oblasti, jejichž sourozenec již navštěvuje nebo navštěvoval ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany.                                                                    

3 body

 

3) Dítě s odkladem nástupu školní docházky z roku 2017 na naší škole.   2 body

 

4) Dítě s trvalým bydlištěm zákonného zástupce z jiné spádové oblasti (viz občanský průkaz) a dítě s trvalým bydlištěm zákonného zástupce v obci, která nemá spádovou základní školu (viz občanský průkaz) a jehož zákonní zástupci projevili předchozí zájem o školu – osobní návštěva školy.                               1 bod

5) Individuální sociální či zdravotní situace dítěte.                             1 bod

                                                                                                      Soubor kritérií platný od 3.1. 2018

 

Stanovení pořadí:

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje na základě získaných bodů dle splněných kritérií. Při rovnosti bodů rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí k doplnění do stanoveného limitu kapacity školy nebo třídy los. Na průběh losování bude dohlížet zástupce Školské rady a ředitelka školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Do spisu mohou zákonní zástupce během správního řízení kdykoliv nahlížet. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání (opis).                                               

Rozhodnutí o přijetí dítěte je oznámeno dnem zveřejnění. Právní moci nabývá uplynutím lhůty k odvolání (15 dnů) navazující na den vyvěšení. (Příklad: 18. 4. 2018 je zveřejněn seznam přijatých dětí a tímto dnem je rozhodnutí oznámeno. Na to navazuje lhůta k odvolání se v délce 15 dnů, a tedy posledním 15. den lhůty pro odvolání je 3. 5. 2018. (Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci 4. 5. 2018.)

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.                                                                             Při nepřijetí žáka zasílá ředitelka školy rodičům rozhodnutí o nepřijetí žáka dopisem s doručenkou, aby pro případ odvolání mohly být kontrolovány zákonné lhůty. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje doručením do vlastních rukou. Pak běží 15 dnů lhůta o odvolání ode dne faktického prokazatelného převzetí rozhodnutí (proti podpisu). Po uplynutí lhůty pro odvolání rozhodnutí dalším dnem nabývá právní moci.

V obou případech může rozhodnutí nabýt právní moci už v době běhu odvolací lhůty tím, že se všichni účastníci řízení práva na odvolání prokazatelně vzdali.

Každý zápis v naší základní škole probíhá v učebně žáků 1. ročníku, ve které se budou děti od 1. září vzdělávat. Toto prostředí již znají z předchozích společných setkání „předškoláků“ s žáky 1. ročníku. V průběhu zápisu se také setkají s pedagogickým personálem. Během zápisu se snažíme, aby se budoucí žáci cítili dobře a ve škole se jim zalíbilo. Na budoucí prvňáčky čeká mnoho pestrých úkolů. Po splnění všech úkolů následuje malá odměna, na jejíž výrobě se podíleli starší děti i pedagogové školy. Během zápisu jsou zpřístupněny všechny prostory školy k „prozkoumání“, aby se děti mohly seznámit se školním prostředím, vybavením tříd, tělocvičnou, hernami školní družiny.

Budeme se velmi těšit na setkání s Vámi a děkujeme, že jste si vybrali naši školu.

 

Mgr. Petr Cvrček

   starosta obce