Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Vnitřní řád školní jídelny

                           Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A VÝDEJNY

Vypracovala:

Ivana Nosková

Schválila:

Mgr. Iva Ondráčková

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

2. 3. 2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

2. 3. 2020

 

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny se řídí zejména:

- zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví zaměřené na Státní zdravotní dozor dle vyhlášky č. 108/2001 Sb.

- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 1. Poskytované služby

 

Školní jídelna a výdejna zabezpečuje stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení a umožňuje stravování vlastních zaměstnanců.

Každý žák má právo odebrat oběd, dítě z mateřské školy oběd i jídlo doplňkové (přesnídávka, svačina), pokud je přítomen ve škole nebo školském zařízení.

 

 1. Práva a povinnosti dětí, žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy (strávníků)

 

Práva dětí, žáků:

 • poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy
 • požádat o pomoc zaměstnance školy při řešení vzniklého problému (např. rozbití nádobí či rozlití jídla)

 

Povinnosti dětí, žáků:

 • dodržovat pravidla vnitřního řádu školní jídelny a výdejny a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti
 • neničit zařízení a vybavení školní jídelny a výdejny
 • respektovat zásady slušného chování a kulturního stolování
 • hlásit dozoru školní jídelny a výdejny případný úraz či zranění
 • nerušit svými projevy ostatní strávníky

 

Práva zákonných zástupců:

 • vznášet připomínky a podněty k činnosti školní jídelny a výdejny u vedoucí ŠJ nebo ředitelky školy
 • informovat se o jídelním lístku, kvalitě a způsobu přípravy jídla

 

Povinnosti zákonných zástupců:

 • odhlašovat včas ze stravování v případě nepřítomnosti dítěte, žáka
 • respektovat dobu odhlašování
 • dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování
 • každý školní rok vyplnit a podepsat závaznou přihlášku ke stravování

 

Práva zaměstnanců školy:

 • stravovat se ve školní jídelně a výdejně v době jejich minimálně tříhodinové přítomnosti na pracovišti

 

Povinnosti zaměstnanců školy:

 • dodržovat a řídit se pravidly vnitřního řádu školní jídelny a výdejny
 • chránit bezpečí své, dětí, žáků a ostatních zaměstnanců školy

 

III. Provoz a vnitřní režim

 

Provozní doba školní jídelny a výdejny:                                                      5:45 – 14:15

Doba výdeje pro žáky a zaměstnance v základní škole:                               11:30 – 13:30

Doba výdeje pro děti a zaměstnance v mateřské škole:                              

                                                                                  přesnídávka:               8:45 – 9:00

                                                                                  oběd:                          11:45 – 12:15

                                                                                  svačina:                       14:30 – 14:45

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek je umístěn ve školní jídelně a výdejně základní školy. V mateřské škole je umístěn na nástěnce v šatně každé třídy.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. Seznam alergenů je součástí jídelního lístku. Jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.

 

Organizace stravování

 

Základní škola:

Jídlo ze školní jídelny je do základní školy dováženo na kárce v termonádobách. Doba převozu trvá cca 5 minut. Po převozu do základní školy je změřena teplota pokrmu. V případě nižší teploty než +60°C se pokrm dohřívá.

Strávníkům ZŠ je vydáván oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert.

Žáci vstupují do jídelny a výdejny pouze v doprovodu zaměstnance školy. Školní brašny zůstávají uložené v šatnách.

Žáci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají do místa k tomu určeného u okénka pro vrácení nádobí.

Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány zaměstnanci školy. Žáci si nalévají nápoj sami u samostatného pultu.

Žáci nesmí bez souhlasu zaměstnanců školy vynášet inventář školní jídelny a výdejny, jako jsou talíře, příbory, sklenice, židle apod.  

Během výdeje obědů zajišťuje mimořádný úklid uklízečka.

Ve školní jídelně a výdejně je určen dohled, který dohlíží na chování dětí a žáků, kulturu stolování, dodržování hygienických pravidel a čistoty stolů. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny dohlížejícího ve školní jídelně a výdejně.

Do školní jídelny a výdejny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se tam stravují. Osoby, které se v jídelně a výdejně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách nesmí zdržovat.

Žákům je zakázáno ve školní jídelně a výdejně používání telefonů, notebooků, tabletů a jiného přenosného elektronického zařízení.

 

Mateřská škola:

Školní jídelna a výdejna je ve společné budově s mateřskou školou. Dětem je jídlo posíláno pomocí výtahu do jednotlivých tříd. Jídlo se dětem podává ve třídách.

Strávníkům MŠ je vydávána přesnídávka, oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert a svačina.

Při podávání jídel ve třídách dohlíží na děti pedagogický dohled. Za čistotu stolů a podlah odpovídá uklízečka.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány zaměstnanci školy. Nápoj nalévá kuchařka nebo pedagogický dohled.

Použité nádobí děti odnáší na servírovací vozík.

 

Dozory na jídelně

Dozory ve školní jídelně a výdejně stanovuje ředitelka školy.

Dohled nad nezletilými žáky a dětmi zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitelky školy.

 

 

Povinnosti dozoru:

 • dbá na pořádek a klid ve všech prostorách jídelny a výdejny včetně hygienických místností
 • žáky a děti nenutí násilně do jídla
 • sleduje stolování žáků, dětí a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků, dětí
 • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí
 • dbá na bezpečnost stravujících se žáků a dětí
 • dojde-li k potřísnění podlahy, okamžitě upozorní uklízečku, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků

 

Úrazy ve školní jídelně a výdejně

Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci a děti, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru, který neprodleně učiní odpovídající opatření.

 

 

 1. Přihlašování a odhlašování stravování

 

Na každý školní rok je strávník /zákonný zástupce žáků a dětí/ povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování. Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po daný školní rok.

Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen do ŠJ doručit písemné prohlášení o ukončení stravování.

 

Způsob přihlašování a odhlašování

Přihlašování a odhlašování stravy lze provádět den předem a to nejpozději do 14 hodin na telefonním čísle ŠJ: 778 050 102. V mateřské škole lze využít i docházkový sešit v šatně dětí.

V době nemoci a nepřítomnosti strávníka (ZŠ i MŠ) nemá nárok na oběd, výjimkou je první den nepřítomnosti a zákonný zástupce nemohl oběd odhlásit. Jídlo si v tento den může odebrat do vlastního jídlonosiče. Ostatní dny musí být odhlášeny - pokud nebudou odhlášeny, hradí žák, dítě za odebranou stravu skutečné náklady na výrobu jednoho oběda. Tato částka se bude automaticky odečítat z konta, které má žák, dítě na stravovacím účtu. 

Obědy do jídlonosičů se vydávají v základní škole v době od 11:15 do 11:30 a v mateřské škole od 10:45 do 11:15.

 

Úplata a způsob platby stravného

Stravné se platí bezhotovostně trvalým příkazem na účet školy č.ú. 181927840/0300, a to vždy od 15. do 25. dne v měsíci na následující měsíc. Strávníkovi je přiděleno evidenční číslo, které se při platbě uvádí jako variabilní symbol.

Trvalý příkaz k platbě se zadává pouze na období od září do června, přes prázdniny se platby neposílají.

Pokud nebude platba za stravování připsána v daném termínu ani do konce měsíce nebo nebude předložen doklad o úhradě, nebude strávník ke stravování přihlášen.

Vyúčtování záloh stravného se provádí na konci školního roku. Přeplatek se převádí zpět na účet zákonného zástupce, a to během letních prázdnin.

Prázdniny, státní svátky a dny školního volna mají žáci, děti odhlášeny obědy předem.

 

 

Kalkulace jídel v ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany platná od 1. 9. 2019

Finanční limity na nákup potravin jsou stanoveny pro věkové skupiny strávníků.

Do věkových skupin jsou zařazovány na dobu školního roku, ve které dosahují příslušného věku.

Mateřská škola

 

Dítě do 6 let

přesnídávka

7,-Kč

oběd

18,-Kč

svačina

7,-Kč

 

Dítě ve věku 7- 10 let

přesnídávka

8,-Kč

oběd

22,-Kč

svačina

8,-Kč

Základní škola

Žák ve věku 7- 10 let

oběd

22,-Kč

Žák ve věku 11 – 14 let

oběd

26,- Kč

Zaměstnanci

Oběd

30,-Kč

12,-Kč + 18,-Kč (FKSP)

 

Skutečné náklady na výrobu jednoho oběda

provozní náklady                   11,57 Kč

mzdové náklady                     31,05 Kč

náklady na potraviny             26,70 Kč

Celkem:                                  69,31 Kč

 

 

 1. Závěrečné ustanovení

 

Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad v provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.

S vnitřním řádem školní jídelny a výdejny jsou strávníci a zákonní zástupci žáků, dětí seznámeni na třídních schůzkách, na webových stránkách školy a na nástěnkách v mateřské i základní škole.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny a výdejny“, pokyny vedoucí školní jídelny a příslušného dozoru.

Tento vnitřní řád školní jídelny a výdejny nabývá účinnosti dne 2. 3. 2020.

 

Ve Lhotě pod Libčany dne 2. 3. 2020

 

 

 

                                                                                                                                            

      vedoucí školní jídelny                                                                  ředitelka školy

          Ivana Nosková                                                                  Mgr. Iva Ondráčková