Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku 2021/22 v Základní škole a Mateřské škole, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové

VÝSLEDKY:

výsledky 2021

 

Obec Lhota pod Libčany vyhlašuje zápis do 1. ročníku v Základní škole ve Lhotě pod Libčany:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19 pokyny k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.
Zápisy budou probíhat v měsíci dubnu, bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Zápis do 1. ročníku se koná elektronicky od 1. do 20. dubna 2021. Je možné i osobní podání po telefonické dohodě.

 Elektronická přihláška k zápisu do 1. ročníku

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (4p5mewq),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): zs.ondrackova@lhotapl.cz
  3. poštou: Základní škola a Mateřská škola, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
                 Lhota pod Libčany 99
                 503 27 Lhota pod Libčany
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, prosím tedy o předem dohodnutý termín: tel:778050101

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2015.

Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky.

O odklad o jeden školní rok musí požádat zákonný zástupce dítěte v období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

K zápisu se opětovně dostaví/nyní vyplní elektronickou přihlášku zákonný zástupce se svým dítětem, kterému byl při minulém zápisu povolen odklad povinné školní docházky.

Vyplněním elektronické žádosti obdrží zákonný zástupce uchazeče (dítěte) registrační číslo, pod kterým bude uchazeč uveden v seznamu přijatých dětí. Seznam bude vytvořen na základě vyhodnocení souboru kritérií stanovených ředitelkou školy pro přijímání žáků na ZŠ Lhota pod Libčany a zveřejněn na webových stránkách školy www.zslhotapodlibcany.cz v pátek 23. dubna 2021.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí žáka na základě ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí kapacitu maximálního počtu žáků základní školy nebo kapacitu třídy (dle hygienických norem).

Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 15 žáků.

Vyhlášení zápisu.pdf

Budeme se velmi těšit na setkání s Vámi a děkujeme, že jste si vybrali naši školu.

Kolektiv pracovníků školy