Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Erasmus+ Slovensko ZŠ

Erasmus+ Slovensko ZŠV rámci programu Erasmus+ JOB SHADOWING se na začátku března 2024 konal náš druhý výjezd. Tentokrát se pobyt uskutečnil v sousedním Slovensku.

 Paní učitelka Čeladníková a vychovatelka Dvořáková navštívily Základní školu Milana Rúfuse v obci Závažná Poruba. Zde měly možnost seznámit se s provozem této malebné školy, nahlédnout do její dlouholeté historie a získat zajímavé informace o významné osobnosti, jakou byl básník, zasloužilý umělec a rodák ze Závažné Poruby-Milan Rúfus. V průběhu návštěvy učitelka a vychovatelka měly také příležitost zhlédnout poutavou expozici v domě, ve kterém tento slovenský básník, literární historik, překladatel a esejista vyrůstal.

Během celého týdenního pobytu se nám s ochotou věnoval celý učitelský kolektiv ZŠ a zejména paní ředitelka Mgr. Monika Štrkolcová, které patří naše velké poděkování!

Více o naší návštěvě zde: Návštěva školy na Slovensku:

Slovenské základní školy se člení na dva základní typy: ZŠ se všemi ročníky (,,plně organizovaná škola“) a ZŠ, která nemá všechny ročníky (,,neplněorganizovaná škola“). Základní škola má zpravidla devět ročníků. Dělí se podobně jako v ČR na první a druhý stupeň. Zde se vzdělávání realizuje samostatnými, na sebe navazujícími vzdělávacími programy. První stupeň ZŠ tvoří obvykle první až čtvrtý ročník, druhý stupeň tvoří pátý až devátý ročník.

Primární vzdělání (ISCED 1) získá žák úspěšným absolvováním posledního ročníku ucelené části vzdělávacího programu oboru vzdělávání pro první stupeň základní školy. Dokladem o získaném stupni vzdělání je vysvědčení s doložkou. Nižší střední vzdělání (ISCED 2) získá žák úspěšným absolvováním posledního ročníku ucelené části vzdělávacího programu oboru vzdělávání pro druhý stupeň ZŠ. Dokladem o získaném stupni vzdělání je opět vysvědčení s doložkou.

Základní škola Milana Rúfuse se nachází v krásném hornatém území Žilinského kraje v okrese Liptovský Mikuláš. Výhodná zeměpisná poloha obce, blízkost národního parku Nízké Tatry a zároveň okresního města, umožňuje její všestranný rozvoj a specifickou orientaci na cestovní ruch a sport.

V obci Závažná Poruba v současnosti žije kolem 1300 obyvatel. Obec má ve své správě Mateřskou školu a Základní školu Milan Rúfuse. Základní škola má v obci dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1865 jako přízemní budova s věží. Za svou dlouholetou činnost získala škola mnoho diplomů a jiných ocenění. V letech 1935-1940 ji navštěvoval sám básník Milan Rúfus. Na jeho památku bylo škole 30. června 2010 uděleno pojmenování Základní škola Milana Rúfuse. Obec spolu se Žilinským samosprávným krajem a Liptovským muzeem připravila ke dni 80. narozenin M. Rúfuse otevření velmi zajímavé expozice v domě, ve kterém básník a jeho sestra Olga, známá režisérka, vyrůstali.

ZŠ M. Rúfuse, ve které jsme pobývaly, je neplněorganizovanou státní školou s 1. – 4. ročníkem bez právní subjektivity. Jejím zřizovatelem je obec Závažná Poruba. Škola poskytuje žákům primární vzdělávání pro 1. stupeň ZŠ (ISCED 1). V současnosti školu navštěvuje kolem 50 žáků. Na škole jsou zřízena dvě oddělení školního klubu dětí.

V budově se nachází 4 třídy, 1 počítačová učebna, třída školní družiny a malá tělocvična, která se využívá na TV, výuku HV a různá školní vystoupení. V přízemí budovy školy je sborovna, kde se setkává pedagogický sbor. Všechny třídy jsou vybaveny tabulemi s magnetickým povrchem, interaktivními tabulemi a připojením k internetu. Počítačová učebna disponuje patnácti počítači s dotykovou obrazovkou. Součástí areálu je školní dvůr s pevným i travnatým povrchem a dětským hřištěm pro školní družinu. Škola má možnost navštěvovat v rámci dvouhodinové tělesné výchovy velkou tělocvičnu v obci, dvě multifunkční hřiště a sportovní areál s fotbalovým hřištěm a oddechovou zónou s dětskými prolézačkami. Stravování pro žáky a zaměstnance zajišťuje školní jídelna, která se nachází v nedaleké budově mateřské školy.

Za zmínku nepochybně stojí i to, že Základní škola M. Rúfuse je jedinou školou na Slovensku, jejíž součástí je zvonice. V obci Závažná Poruba tvoří budova školy bezpochyby krásnou dominantu!

Hlavním posláním školy M. Rúfuse je vychovat samostatného a společenského jedince, který získá potřebné znalosti a zkušenosti. K tomuto záměru škola využívá zážitkové učení formou moderních vyučovacích metod, práci s výukovými programy, portálem Zborovňa a Kozmix. Škola formuje své žáky v přátelském a rodinném klimatu školy, seznamuje je s tradicemi kraje, ve kterém žijí. K tomuto cíli směřují i hodiny regionální výchovy, zařazené do každého ročníku, kde se žáci dozvídají informace o svém kraji, jeho historii i obyčejích.

Jelikož do školy docházejí i žáci se zdravotním znevýhodněním, je pro ně vypracován, stejně jako u nás, individuální vzdělávací program, se kterým pracují učitelé a pedagogičtí asistenti ve spolupráci s rodiči. Základní škola disponuje třídami s menším počtem žáků, tudíž individuální přístup pedagoga je tu samozřejmostí.

Hodiny tělesné výchovy jsou realizovány v malé tělocvičně přímo v budově školy nebo v prostorné obecní tělocvičně. Ve velké tělocvičně se konají dvouhodinové bloky TV. Na velkém prostoru haly se tak mohou žáci rozvíjet v mnoha sportovních dovednostech, aktivitách a sportech.

Škola spolupracuje s Kids Fun Akademy. Ta připravuje pro žáky 1. a 2. ročníku zajímavé plnohodnotné hodiny TV. Třetí a čtvrtý ročník byl zapojený do projektu ,,Zdravý chrbátik“, který je financován Národním sportovní centrem.

V malé školní tělocvičně, v průběhu dopolední hodiny tělesné výchovy, jsme měly možnost sledovat zajímavou individuální práci fyzioterapeuta s malou skupinkou šesti žáků, která byla zaměřena na správné držení těla. V obecní tělocvičně jsme následně zhlédly dvouhodinový blok TV čtvrtého ročníku zaměřený na kondiční formy cvičení a základy sportů.

V odpoledních hodinách v rámci ŠD škola nabízí svým žákům různé zájmové aktivity: kroužek šikovných rukou, kroužek anglického jazyka, hudebně-taneční aj. Výsledky činnosti pak děti předvádí v rámci vystoupení na Vánoce, ke Dni matek aj.

Prioritou odpoledních činností jsou neřízené aktivity dětí. Žáci opustí školní lavice a mají možnost zvolit si činnost dle vlastního zájmu, vymyslet si ji a zorganizovat. Vychovatel je spíše jako pozorovatel a rádce. Odpolední aktivity probíhají co nejvíce venku na čerstvém vzduchu, aby si žáci   odpočinuli po dopoledním vyučování probíhajícím ve školních lavicích. Později si mají děti možnost napsat v družině domácí úkoly, mimo psaní v 1. ročníku.

Základní škola Milana Rúfuse neustále pracuje se svou dlouholetou tradicí a je na ni náležitě pyšná. Organizuje řadu vystoupení, účastní se uměleckých soutěží a přehlídek a odnáší si řadu ocenění. Např.: ,,Hviezdoslavov Kubín“, Slavík Slovenska, ,, Štebot v rodnom hniezde“, ,, Rázusovie Vrbica“,,, Anjel Vianoc“, ,,V krajine remesiel“.

Každoročně se také žáci zapojují do znalostních soutěží: ,,Všetkovedko“, iBOBOR, ,,Pytagoriáda“, Matematický Klokan.

Na celé škole je patrná příjemná a přátelská atmosféra, jak mezi žáky, tak mezi učiteli. V učitelském sboru panuje spolupráce, radost z práce a vzájemná ochota. Chodby školy jsou vkusně vyzdobeny tably absolventů čtvrtých ročníků. Stěny krášlí výtvory žáků, historické fotografie a kresby s dobovými kostýmy. Již při vstupu do objektu školy na vás dýchne její hrdost na své tradice. Přivítá vás busta velkého básníka Milana Rúfuse s verši ,, Škola je veľký dom, škola je celá veľká, žijú tam školáci a pani učiteľka.“

uč.jpg

V průběhu celého týdne jsme se zaujetím sledovaly výchovnou a vzdělávací práci pedagogů a vzdělávání žáků. Realizovaly jsme náslechy a aktivně jsme se účastnily ve vyučovacích hodinách 1. - 4. ročníku slovenského jazyka, matematiky, informatiky, prvouky, regionální výchovy, tělesné výchovy, hudební výchovy a vlastivědy. Navštívily jsme oddělení družiny a seznámily se s jejím chodem. Získaly jsme informace o současnosti i historii školy. Prohlédly jsme si rodný dům významného básníka M. Rúfuse. Zúčastnily jsme se online setkání žáků prostřednictvím TEAMS naší ZŠ Lhota pod Libčany a zahraniční školy M. Rúfuse. Zhlédly jsme přípravy písní na Oslavu Morany a závěrečné vyhodnocení recitační soutěže. Navštívily jsme krásné Slovenské muzeum ochrany přírody v okresním městě Liptovský Mikuláš.

Naplněny krásnými zážitky, dojmy, spoustou inspirací a velkým množstvím fotografií, jsme se vrátily do naší školy, abychom vše mohly sdílet s našimi žáky a kolegyněmi.

Mgr. Gabriela Čeladníková