Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Řemesla a lid. techniky

Řemesla a lid. technikyDatum konání:
1.1.2013
Datum ukončení:
30.6.2014

O projektu

Vyšlo nám to!!!

Začínáme 1. ledna 2013 a končíme 30. června 2014. Ředitelka Základní školy ve Lhotě pod Libčany v loňském školním roce využila kolové výzvy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a tím, že podala žádost, se jí podařilo získat finanční prostředky z Evropského grantu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Grant je určen pro všechny žáky základní školy, veškeré aktivity projektu budou financovány z Evropského grantu a děti je mají zcela zdarma.

Úcta k práci a šikovnosti, hrdost na to, co umím. Hlavní myšlenkou projektu je prostřednictvím starých lidových řemesel rozvíjet manuální zručnost našich žáků a oživit jejich vztah k tradicím. Dnešní děti ztrácejí zručnost a dovednost. Proto vznikl nápad připravit pro žáky programy, které by je s řemesly prakticky seznámily. Žáci se při práci mnoho naučí - získají informace o řemesle, poznají potřeby řemeslníků, jejich pracovní nástroje a pomůcky, seznámí se s vlastnostmi materiálu, procvičí si jemnou motoriku, rozvinou manuální zručnost, trpělivost, naučí se estetickému vnímání, zapojí fantazii a radují se z finálního výrobku. Řemesla si vyzkouší v praxi a pochopí, kolik úsilí musí člověk vynaložit, pro výrobu konečného výrobku. Tím si uvědomí hodnotu výrobku a lidské práce vůbec, zároveň si budou vážit nejen práce své, ale i práce ostatních. Využití práce s přírodními materiály může vést k přípravě na jejich budoucí pracovní uplatnění v životě. Pro dnešní žáky je ovšem neméně důležitá práce s výpočetní technikou. Proto budou v rámci programu využity počítače s výukovým SW. Moderní programy spolu s digitální audiovizuální a interaktivní technikou propojené s činnostní prací s interaktivní tabulí, umožní přenést znalosti získané v řemeslných dílnách i do hodin vlastivědy, přírodovědy a ostatních přírodovědných předmětů 1. stupně ZŠ. Zde využijí různých encyklopedií, internetu, filmů, ve kterých se seznámí nejenom s řemeslem jako takovým, ale i s jeho historií. Z prvouky, vlastivědy a přírodovědy získajíi poznatky o přírodních materiálech, jejich využití v minulosti a v současnosti. Neméně důležité je naučit žáky, že počítač není jen hračka, kterou využívají ke krácení volného času - převážně ke hraní počítačových her. V rámci projektu by se měli naučit, že počítač je i důležitou pracovní pomůckou, která jim může pomoci při přípravě do školy. Ukázat jim, že čas trávený u počítače mohou využívat efektivněji.

Projekt je rozdělen na dvě části:

 • Výuková – bude zakoupena veškerá počítačová technika s interaktivní tabulí a vizualizérem k výuce prvouky, přírodovědy a vlastivědy, při výuce budou využívány výukové programy, internet a pracovní listy na téma řemeslo, žáci poznají život našich předků v pravěku, v době kamenné, bronzové a železné – jak lidé rozdělávali oheň, jak získávali obživu, jak se oblékali nebo jak vyráběli a používali zbraně. Seznámí se i s živou a neživou přírodou, s její potřebností pro člověka a využití řemesel v jednotlivých krajích naší republiky. Přitom využijí různých her, zahrají si na archeology a sami se otestují.
 • Praktická – je vybráno pět jednoduchých řemesel, kde pod vedením zkušených lektorů žáci budou vytvářet díla různě zaměřená a učit se zručnosti, tvořivosti, poznají různé materiály…, seznámí se i s historií řemesel, výtvarné dílny budou probíhat 1x za 14 dní po 3 hodinách, každé řemeslo bude realizováno 2 měsíce (celkem 12 hodin).
 • ruční tkaní a předení – tkaní na kartonu, ukázky práce s vřetenem, kolovratem, tkaní na stavu a rámu, předtkalcovské techniky.
 • barvířství a plstění - barvení rostlinami, plstění „zamokra“ i jehlou.
 • drátování – vyrobení závěsu do okna, drátování malé nádobky, výroba měděného šperku.
 • keramika – miska točená na kruhu, perforovaná miska (k dopletení pedigem) se zdobeným dnem, tvarování z „ruky“.
 • košíkářství – výroba proutěné misky, výroba prostírání, dopletení keramické misky pedigem
 • každý celek bude realizován po dobu 2 měsíců a v úvodu každého celku metodik a lektor seznámí žáky s řemeslem, s jeho historií a možnostmi využití.

Jednotlivé aktivity projektu:

 1. 7 jednodenních exkurzí

ve školním  roce 2012 - 2013 se budou konat exkurze: 

 • Muzeum řemesel v Letohradě s programem „Už vím, jak na to!“  a expozice muzea školní třída. Na základě vlastního objevování a bádání se seznámí s některými postupy výroby, např. jak se vyrábí bota nebo jak se peče chleba, atd. Důraz je kladen na získání osobitých zkušeností a zážitků z kontaktu s řemesly. Pod vedením lektora, ve spolupráci s učitelským doprovodem, budou pracovat s autentickými předměty, materiály, připravenými pracovními listy a obrazovými materiály. Pracovní listy si žáci odnesou do školy, kde s nimi budou dále pracovat a připomínat si tak získané informace. Během exkurze žáci zhlédnou i expozici řemesel a školní třídu.
 • Podorlický skanzen Krňovice, kde zhlédnou komentované programy zaměřené na život lidí v minulosti. Bude se jednat o prohlídku historických objektů ve skanzenu, včetně dobového zemědělského a řemeslného náčiní a vybavení používaného v domácnostech. Zpracování surové ovčí vlny přibližuje, jakým způsobem se dříve zpracovávala vlna a jaký význam měla pro naše předky. Žáci se seznámí s chovem ovcí, jejich užitkem pro člověka i krajinu a následně si vyzkouší, jak se vlna prala, česala a předla na kolovrátku či vřeténkách. Vyrobí si i malý výrobek z vlny.
 • Lozice u Luže s programem  „Vlastnoručně vyrobený sýr“ (1. část). Žáci poznají otevřený prostor, kontakt s přírodou a dědictvím minulosti, tradičními zvyky a způsoby obživy - pohodovou venkovskou atmosféru. Zde si děti nadojí svůj první hrnek mléka, ucítí, jak jim pod rukama vzniká sýr. Zážitky jsou proloženy zajímavým povídáním z historie, hádankami a hravými soutěžemi, ukázkou a vlastnoručním vyzkoušením nástrojů – máselnice, odstředivka, sýrařské formy atd. a své vědomosti mohou potom porovnat při návštěvě pekárny.

ve školním roce 2013 - 2014 se budou konat exkurze:

 • Ruční papírna a muzeum Velké Losiny - zde si žáci vyzkouší výrobu ručního papíru, výrobu papírů s průsvitkou, dekoračních papírů. výrobu ručních obálek pečetí a poznají základy knihařského řemesla, zhlédnou i krátký film o výrobě papíru.
 • Lozice u Luže s programem  „Od zrna k chlebu“ (2. část) - zde děti poznají vlastní sílu při mletí obilí, odhalí tajemství staré pece na dřevo a pak ochutnají vlastnoručně upečený chléb.
 • Pekárna, kde mohou žáci porovnat výrobu chleba s vlastní výrobou, kterou poznali v Lozicích u Luže v programu "Od zrna k chlebu".
 • Sklárny a muzeum Harrachov - k rozvoji vědomostí a dovedností poslouží i exkurze do skláren a muzea skla, kde zhlédnou kompletní postup zpracování skla ručními technologiemi.
 1. 5 – ti denní environmentální pobyt (ve školním roce 2012-2013)

žáci se zúčastní:

 • výukového programu "Člověk a jeho svět na venkově".
 • v tomto okruhu se zaměříme na tradice, hodnoty a zvyklosti venkova v souvislosti s trvale udržitelným způsobem života,
 • většina programů má výraznou praktickou část, ať již řemeslnou, taneční či pohybovou a z mnohých si děti odnesou malý výtvor,
 • ve školní výuce mohou programy doplnit v prvouce, přírodovědě nebo v hudební, pracovní a výtvarné výchově: život včel, od ovce ke klobouku, hospodářská zvířata, není nitka jako nitka, stará řemesla v lidové písni, obilí a pečení chleba a jiné. (plán může být dle možností upraven),
 • z každého dne, který žáci v rámci environmentálního pobytu prožijí a ze získaných digitálních fotografií, vytvoří průběh celého dne s popisem činnosti s prvky koláže
 1. Nácvik hudebně tanečního pásma (ve školním roce 2013-2014)
 • zde si žáci prohloubí učivo z hudební výchovy pomocí říkadel, písní a pohybových aktivit, ve kterých se odráží podíl lidské řemeslné práce,
 • písně ve spojení s pohybem a tancem přispívají ke kultivaci a koordinaci pohybů, k prohlubování rytmického cítění dětí a také k lepším vztahům ve skupině vrstevníků.
 1. Grafický kroužek
 • Týká se jenom žáků 3.-5. ročníku, za účelem vytvoření audiovizuálních materiálů a brožury,
 •  bude probíhat 1x za 14 dni až tři týdny od konce dubna 2013 do konce projektu po vyučování v rozsahu 2 x 45 min., celkem je naplánováno 24 setkání,
 • žáci 3.-5. ročníků budou vytvářet vlastní výukový audiovizuální materiál "Řemesla a lidové techniky", zpracovaný ze získaných videozáznamů a digitálních fotografií z projektu, kde hlavními hrdiny budou sami žáci,
 • sepíší základní informace o jednotlivých řemeslech (i žáci 1.-2. ročníku)

Výstupem projektu:

 • výstupem celého projektu bude: vlastní výukový audiovizuální materiál zpracovaný pomocí získaných videozáznamů a digitálních fotografií z projektu, kde hlavními hrdiny budou sami žáci (CD),
 • výuková brožura doplněná a obohacená fotogalerií vlastní řemeslné tvorby žáků, žáci se budou s pomocí internetu podílet i na vytváření její textové části a využijí tak i svých nově získaných znalostí a dovedností
 • udržitelnost – 2 roky

Co získáme?

veškerý spotřební materiál na výtvarné dílny – keramická hlína, glazury, engoby, špachtle, oblázky, pedig…

 • žáci – dovednosti, vědomosti, zručnost a tvořivost, ale spoustu propagačních materiálů – tužky, zápisníky, pravítka, pastelky, trička, kšiltovky, batůžky se základním logolingem EU, CD s výukovým materiálem a výukovou brožuru
 • škola – počítačová, digitální a audiovizuální technika, hrnčířský kruh, keramická pec, interaktivní tabule s vizualizérem, notebook, kopírovací stroje, tiskárny, videokamera, digitální fotoaparát, různé encyklopedie…
 • rodiče – s dětmi budou prováděny exkurze, kde získají spoustu znalostí, vše zařídí škola, po projektu možnost práce na hrnčířském kruhu, vypalování v keramické peci – zapojit se do keramických dílen, pokud bude zájem
 • hotové výrobky budeme skladovat, děti je nebudou nosit domů z důvodu závěrečné slavnostní prezentace s občerstvením a předvedením filmu
 • průběh celého projektu můžete sledovat na našich internetových stránkách

nahoru

Projektový tým

Název pozice

Jméno a příjmení

Manažer projektu

Mgr. Romana Jeřábková

Finanční manažer

Bc. Petra Prokopová

Metodik

Mgr. Stanislava Franková

Technicko-grafický odborník

Radim Cvrček

Lektor 1

Květa Gabesamová

Lektor 2

vyloučen z projektové žádosti, nepodpořen projektovou komisí

Lektor 3

Mgr. Vlastimila Nepplová

Lektor 4

Mgr. Alice Mullerová

 

nahoru

Vzdělávání a výuka

Na základě her, exkurzí, diskuzí, přednášek a ukázek žáci poznají různé obory lidské činnosti, jejich výsledky, význam pro ostatní lidi a najdou možnost, jak šetrně přistupovat ke svému životnímu prostředí a vážit si řemesla. Budou mít k dispozici nejenom různé materiály, výtvarné pomůcky a zařízení, ale i výukové programy a filmy z vybraných řemesel pro výuku prvouky, vlastivědy a přírodovědy, encyklopedie a internet. Budou moci experimentovat, hledat nové způsoby a řešení a zapojovat se do diskuze, pracovat ve dvojicích či v malých skupinkách.

Žáci poznají život našich předků v pravěku, v době kamenné, bronzové a železné (jak lidé rozdělávali oheň, jak získávali obživu, jak se oblékali nebo jak vyráběli a používali zbraně) a potřebnost živé a neživé přírody pro člověka a využití řemesel v jednotlivých krajích naší republiky. Budou moci experimentovat, hledat nové způsoby řešení a zapojovat se do diskuze.

Pro dnešní žáky je ovšem neméně důležitá práce s výpočetní technikou. Proto budou v rámci programu využity počítače s výukovým SW. Moderní programy spolu s digitální audiovizuální a interaktivní technikou propojené s činnostní prací s interaktivní tabulí, umožní přenést znalosti získané v řemeslných dílnách i do ostatních přírodovědných předmětů 1. stupně ZŠ.

V rámci projektu bude vydána metodika s výukovým a metodickým materiálem doplněna pracovními listy pro výuku prvouky, přírodovědy a vlastivědy se zaměřením na řemesla. Na závěr budou s využitím interaktivní tabule zpracovány závěrečné testy k jednotlivým řemeslům (ke každému řemeslu jeden test, tj. celkem 5 testů). Metodika poslouží pro výuku těchto předmětů i v dalších letech a její součástí bude i popis hudebního pásma „Řemesla v lidové písni“.

nahoru

Řemeslné dílny

Je vybráno pět jednoduchých řemesel, kde pod vedením zkušených lektorů žáci budou vytvářet díla různě zaměřená a učit se zručnosti, tvořivosti, poznají různé materiály… Výtvarné dílny budou probíhat 1x za 14 dní až 3 týdny v odpoledních hodinách v tříhodinových blocích, tj. každé řemeslo bude realizováno 4 x 3 hodiny - celkem 12 hodin.

Úvodem budou žáci seznámeni s řemeslem, s jeho historií a možnostmi využití. Zhlédnou krátkou audiovizuální ukázku (film) o probíraném řemesle. V další části se budou věnovat vlastní tvorbě.

Při práci se mnoho naučí - získají informace o řemesle - výskytu, jeho vniku, historii, jeho využití v minulosti a současnosti, poznají pracovní pomůcky a nástroje řemeslníků, seznámí se s vlastnostmi materiálu, procvičí si jemnou motoriku, rozvinou manuální zručnost, naučí se estetickému vnímání, zapojí fantazii a radují se z finálního výrobku. Řemesla si vyzkouší v praxi a pochopí, kolik úsilí musí člověk vynaložit, pro výrobu konečného výrobku. Tím si uvědomí hodnotu výrobku a lidské práce vůbec, zároveň si budou vážit nejen práce své, ale i práce ostatních. Využití práce s přírodními materiály může vést k přípravě na jejich budoucí pracovní uplatnění v životě.

Ruční tkaní a předení

Tkaní na kartonu, ukázky práce s vřetenem, kolovratem, tkaní na stavu a rámu, předtkalcovské techniky.

Barvířství a plstění

Barvení rostlinami, plstění „zamokra“ i jehlou.

Drátování

Vyrobení závěsu do okna, drátování malé nádobky, výroba měděného šperku

Keramika

Miska točená na kruhu, perforovaná miska (k dopletení pedigem) se zdobeným dnem, tvarování z „ruky“.

Košíkářství

Výroba proutěné misky, výroba prostírání, dopletení keramické misky pedigem.

Fotogalerie

nahoru

Exkurze

Podorlický skanzen Krňovice - 26.3. 2013

Lozice u Luže – s programem "Vlastnoručně vyrobený sýr" (1. část) - 25.4. 2013

Muzeum řemesel v Letohradě 25.6. 2013

Lozice u Luže – s programem "Od zrna k chlebu" - 2. část

Pekárna „U Boučků“ v Hradci Králové - 29.11., 6.12. a 13.12. 2013

Sklárny a muzeum Harrachov - 28.2. 2014

Muzeum východních Čech v Hradci Králové - 26.3. a 16.4. 2014

Ruční papírna a muzeum ve Velkých Losinách - 12.5. 2014

nahoru

Grafický kroužek

Týká se jenom žáků 3. - 5. ročníku, za účelem vytvoření audiovizuálních materiálů a brožury. Bude probíhat 1x za 14 dni až tři týdny od konce dubna 2013 do konce projektu po vyučování v rozsahu 2 x 45 min., celkem je naplánováno 24 setkání.

Žáci 3. - 5. ročníků budou vytvářet vlastní výukový audiovizuální materiál "Řemesla a lidové techniky", zpracovaný ze získaných videozáznamů a digitálních fotografií z projektu, kde hlavními hrdiny budou sami žáci, přitom využijí program windows movie-maker, který je součástí SW MS Office, při psaní textů a vyhledávání informací na internetu získají základy ve Wordu a naučí se jednoduše zpracovávat fotografie a videa. Poznají tak práci ve skupině a naučí se ohleduplnosti a toleranci, komunikaci a spolupráci. Současně budou vytvářet i brožuru pod názvem "Řemesla a lidové techniky", doplněnou a obohacenou fotogalerií vlastní tvorby žáků. Při vytváření brožury žáci využijí nejenom poznatky z encyklopedií, internetu, ale na základě svých znalostí a dovedností pochycených z předešlých exkurzí, besed a muzeí i společně sepíší základní informace o jednotlivých řemeslech (i žáci 1.-2. ročníku).

Fotogalerie

nahoru

Enviromentální pobyt

5-ti denní environmentální pobyt proběhne ve školním roce 2012-2013. Žáci se zúčastní výukového programu "Člověk a jeho svět na venkově". V tomto okruhu se zaměříme na tradice, hodnoty a zvyklosti venkova v souvislosti s trvale udržitelným způsobem života. Většina programů má výraznou praktickou část, ať již řemeslnou, taneční či pohybovou a z mnohých si děti odnesou malý výtvor. Ve školní výuce mohou programy doplnit v prvouce, přírodovědě nebo v hudební, pracovní a výtvarné výchově: život včel, od ovce ke klobouku, hospodářská zvířata, není nitka jako nitka, stará řemesla v lidové písni, obilí a pečení chleba a jiné. (Plán může být dle možností upraven). Z každého dne, který žáci v rámci environmentálního pobytu prožijí a ze získaných digitálních fotografií, vytvoří průběh celého dne s popisem činnosti s prvky koláže.

Fotogalerie:

1. den: fotogalerie

2. den: fotogalerieúterní deníček

3. den: fotogalerie, videopohlednice 1. část, videopohlednice 2. část

4. den: fotogalerie

nahoru

Hudebně taneč. pásmo

Hudební pásmo přibližuje dětem dnes už mnohdy zapomenutou práci. Písně ve spojení s pohybem a tancem přispívají ke kultivaci a koordinaci pohybů, k prohlubování rytmického cítění dětí a také k lepším vztahům ve skupině vrstevníků. Děti se při společné tvořivé činnosti zbavují ostychu, uvolňují napětí a odbourávají stres. Žáci si prohloubí učivo z hudební výchovy pomocí říkadel, písní a pohybových aktivit, ve kterých se odráží podíl lidské řemeslné práce.

Video zde

nahoru

Brožura

Žáci se také budou podílet na přípravě brožury "Řemesla a lidové techniky", která se doplní a obohatí fotografiemi vlastní tvorby žáků. Žáci ji vytvoří vlastními silami a ze získaných znalostí a dovedností z encyklopedií, filmů, internetu, exkurzí a řemeslných dílen sepíší povídání o starých řemeslech, jejich historii a využití...

ke stažení

nahoru

Tiskové zprávy

červen 2014

Procházka projektem - audiovizuální shrnutí zde

nahoru

Audiovizuální materiál

01. Drátování zde

02. Košíkářství zde

03. Keramika zde

04. Výroba skla zde

05. Zpracování lnu zde

06. Malování na hedvábí zde

07. Zpracování vlny zde

08. Upečeme si chleba zde

09. Papírenství zde

10. Chov zvířat zde

11. Výroba sýru a tvarohu zde

nahoru

Metodika

ke stažení

nahoru